• Pupuh - pupuh sunda sareng Hartina


  Saurnamah kanggo nyusun rumpaka pupuh, kedah ditarekahan supados luyu sareng jiwa. MP3 na tiasa didonlot di handapeun lirikna. Tujuh welas pupuh nu dimaksad teh nya eta:
  1. Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah.
  2. Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol.
  3. Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumnbiraan.
  4. Durma, ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, atawa sumanget.
  5. Gambuh, ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
  6. Gurisa, ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung.
  7. Juru Demung, ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun.
  8. Kinanti, ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah.
  9. Ladrang, ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran.
  10. Lambang, ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana.
  11. Magatru, ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan.
  12. Maskumambang, ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari genes hate.
  13. Mijil, ngagambarkeun kasedih tapi bari gede harepan.
  14. Pangkur, ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat.
  15. Pucung, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju hate.
  16. Wirangrong, ngagambarkeun nu kawiwirangan, era ku polah sorangan.
  17. Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh.

  1. PUPUH ASMARANDANA

  PIWURUK SEPUH
  Ngariung di tengah bumi,
  pun biang sareng pun bapa,
  jisim abdi diuk mando,
  husu ngupingkeun pituah,
  piwejang ti anjeunna,
  pituduh laku rahayu,
  piwejang sangkan waluya.
  Download Pupuh Asmarandana.MP3

  2. PUPUH BALAKBAK

  DAYEUH BANDUNG
  Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng,
  gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng,
  tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.
  Download Pupuh Balakbak.MP3

  3. PUPUH DANGDANGGULA

  MILANG KALA
  Dinten ieu estu bingah ati,
  ku jalaran panceg milang kala,
  kenging kurnia ti Alloh,
  rehing nambahan taun,
  tepung taun umur sim abdi,
  henteu weleh neneda,
  ka Gusti Nu Agung,
  malar umur teh mangpaat,
  tebih bahla turta pinarinan rijki,
  sumujud ka Pangeran.
  Download Pupuh Dandangula.MP3

  4. PUPUH DURMA

  LEMAH CAI
  Nagri urang katelah Indonesia,
  diriksa tur dijaring,
  sumirat komarana,
  berkahna Pancasila,
  ageman eusining nagri,
  yu sauyunan,
  ngawangun lemah cai.
  Download Pupuh Durma.mp3

  5. PUPUH GAMBUH

  KADUHUNG
  Kaduhung sagede gunung,
  kuring sakola teu jucung,
  lalawora resep ulin,
  hanjakal tara ti heula,
  ayeuna kari peurihna.
  Download Pupuh Gambuh

  6. PUPUH GURISA

  SI KABAYAN
  Si Kabayan lalamunan,
  pangrasa bisa nyetiran,
  motor atawana sedan,
  poho keur eundeuk-eundeukan,
  na dahan emplad-empladan,
  gujubar kana susukan.
  Download Pupuh Gurisa

  7. PUPUH JURU DEMUNG

  ADIGUNG
  Lolobana mungguh jalma,
  embung hina hayang agung,
  hayang hirup mukti,
  tapina embung tarekah,
  tinangtu mo bakal nanjung.
  Download Pupuh Juru Demung.MP3

  8. PUPUH KINANTI

  KANYAAH INDUNG
  Kanyaah indung mo suwung,
  lir jaladri tanpa tepi,
  lir gunung tanpa tutugan,
  asihna teuing ku wening,
  putra teh didama-dama,
  dianggo pupunden ati.
  Download Pupuh Kinanti.MP3

  9. PUPUH LAMBANG

  WAWANGSALAN
  Dialajar wawangsalan,
  saperti tatarucingan,
  cik naon atuh maksudna,
  teangan naon wangsalna,
  gedong ngambang di sagara,
  ulah kapalang diajar,
  keuyeup gede di lautan,
  kapitineung salawasna.
  Download Pupuh Lambang.MP3

  10. PUPUH LADRANG

  MOKAHAAN
  Aya hiji anak bangkong leutik,
  mokahaan,
  maksudna ngelehkeun sapi,
  nahan napas antukna bitu beuteungna.
  Download Pupuh Ladrang.MP3

  11. PUPUH MAGATRU

  KASAR – LEMES
  Dupi irung lemesna teh nya pangambung,
  pipi mah disebat damis,
  upami buuk mah rambut,
  ceuli sok disebat cepil,
  kasarna angkeut mah gado.
  Download Pupuh Magatru.MP3

  12. PUPUH MASKUMAMBANG

  BUDAK JAIL
  Anak manuk dikatepel budak jail,
  jangjangna getihan,
  rek hiber teu bisa usik,
  duh manusa kaniaya.
  Download Pupuh Maskumambang.MP3

  13. PUPUH MIJIL

  NUNGTUT ELMU
  Najan cicing nya di tepiswiring,
  kade ulah bodo,
  kudu tetep nungtut elmu bae,
  sabab jalma nu loba pangarti,
  hirup tangtu hurip,
  mulus tur rahayu.
  Download Pupuh Mijil.Mp3

  14. PUPUH PANGKUR

  KA SAKOLA
  Seja miang ka sakola,
  rek diajar nambahan elmu pangarti,
  pigeusaneun bekel hirup,
  sabab mungguhing manusa,
  kudu pinter beunghar ku elmu panemu,
  komo jaman pangwangunan,
  urang kudu singkil bakti.

  15. PUPUH PUCUNG

  TATAKRAMA
  Mangka inget tatakrama sopan santun,
  tanda jalma iman,
  nyarita jeung amis budi,
  da basa mah lain barang anu mahal.
  Download Pupuh Pucung.Mp3

  16. PUPUH WIRANGRONG

  SIEUN DORAKA
  Kuring moal deui-deui,
  gaduh panata nu awon,
  ngabantah nu jadi indung,
  sieun dibendon ku Gusti,
  kawas Dalem Boncel tea,
  doraka ti ibu-rama.
  Download Pupuh Wirangrong.MP3

  17. PUPUH SINOM

  TATAR SUNDA
  Tatar Sunda estu endah,
  lemah cai awit jadi,
  sarakan asal gumelar,
  amanat Ilahi Robbi,
  titipan nini aki,
  wajib dijaga dijungjung,
  basa katut budayana,
  padumukna luhung budi,
  insya-Allah tatar Sunda karta harja.
  Download Pupuh Sinom.MP3
  Gapuraning Gusti, 1992.
  Rumpaka Pupuh Asmarandana, Dangdanggula, Kinanti, Sinom Tina Buku Wulang Krama karya Drs. R.H. Hidayat Suryalaga.
  Sumber: http://www.sundanet.com
  Update :
  Hapunteun kasadayana perkawis pupuh Asmarandana tur pangkur link na leupat, sim kuring tos milarian ka unggal website, Alhamdullilah tos mendakan  pupuh eta namung anu nyanyina teh Ida Rosida, 2 pupuh eta tiasa di download didieu:
  Asmarandana – Ida Rosida

  Pangkur – Ida Rosida

  sumber : http://achmad.web.id/2008/10/belajar-17-pupuh-ki-sunda/
 • INSPIRING QUR'AN

  Everyone shall taste death (3:185) - In ahsantum, ahsantum lii anfusikum wa in asa'tum falaha (17:7)

  ADDRESS

  Kp. Sukamaju Ds. Bojongkunci Kab. Bandung

  EMAIL

  luckirachman@gmail.com
  luckirachman@sinergifoundation.org

  TELEPHONE

  +6222 XXX XXX

  MOBILE

  +62 811 2000 357